collectieve

aangifte
willem engel

Collectieve aangifte Willem Engel

Parket Generaal

T.a.v. De heer G.W. (Gerrit) van der Burg
Voorzitter college van procureurs-generaal – Openbaar Ministerie
Prins-Clauslaan 16 
2595 AJ Den Haag

Betreft: aangifte tegen de heer Willem Engel

Aangever:

Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Geachte heer van der Burg,

Ik doe aangifte tegen de heer Willem Engel wegens de volgende gepleegde strafbare feiten:

1: Opruiing
De heer Engel heeft zich meermaals strafbaar gemaakt aan opruiing. In uitzendingen van Nieuwsuur  (26 januari 2021) en de talkshow Op1 (27 januari 2021) vertelde u dat het Openbaar Ministerie streng zou optreden tegen opruiing en dat dit geenszins onderschat dient te worden. Dit alles betreft géén burgerlijke ongehoorzaamheid, maar het gericht oproepen tot verzet en het negeren van de (destijds) geldende (corona) regels, zie Art. 131 Wetboek van Strafrecht. De heer Engel heeft meermaals opgeroepen om de afgekondigde coronaregels te negeren en daarmee opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten. Bovendien heeft de heer Engel meermaals opgeroepen tot het plegen van verzet tegen wat hij noemt: “het regime”. Direct gevolg van deze herhaalde oproepen zijn onder meer de rellen in Rotterdam op 19 november jl.

 Voor details verwijs ik u naar bijlage 1: opruiing

2: Stelselmatig verspreiden van (medische) desinformatie en het in gevaar brengen van de volksgezondheid
De heer Engel maakt zich sinds de start van de corona-pandemie schuldig aan het opzettelijk verspreiden van (medische) desinformatie. Het betreft hier geen vrijheid van meningsuiting, maar het repeterend en stelselmatig verspreiden van onjuistheden. Hiermee zaait de heer Engel angst en verdeeldheid. Het verstrekken van (juiste) medische informatie is voorbehouden aan artsen en andere deskundigen, waar de heer Engel geen onderdeel van uitmaakt. Het verspreiden van medische desinformatie op dergelijke schaal is dan ook zeer schadelijk voor de volksgezondheid.

Op grond van Art 300 lid 4 Wetboek van Strafrecht wordt opzettelijke benadeling van de gezondheid onder mishandeling geschaard. Poging tot eenvoudige mishandeling is weliswaar niet strafbaar, maar poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel wel. Op grond van de geldende jurisprudentie (HIV-zaken), valt besmetting met een in potentie dodelijk virus onder het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Bovendien kan het onoordeelkundig gebruik van medicijnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel. Daarmee maakt de heer Engel zich dus schuldig aan mishandeling, zware mishandeling of poging daartoe. Het oproepen tot het gebruiken en verstrekken van ongeschikte medicatie, het niet naleven van corona-maatregelen, het oproepen tot “knuffelen” en ander lichamelijk contact etc., is bovendien aan te merken als opruiing. Namelijk het oproepen tot het plegen van (poging tot) zware mishandeling.

Voor details verwijs ik u naar bijlage 2: Verspreiden van (medische) desinformatie en het in gevaar brengen  van de volksgezondheid

3: Terroristisch oogmerk
De heer Engel voedt een klimaat van onveiligheid, waarbij hij de Nederlandse Staat afschildert als een dictatuur (regime). Hij doet dit niet incidenteel, maar vrijwel dagelijks, op diverse social media en tijdens toespraken en/of demonstraties. Dit alles heeft een ondermijnend effect op de democratie en vergroot de weerstand tegen de Nederlandse regering. De heer Engel jaagt hiermee een deel van de bevolking ernstige vrees aan voor het beleid van de overheid en het vaccinatiebeleid (zie ook het verspreiden van medische desinformatie).

Door publiekelijk en veelvuldig op te roepen om het beleid van de overheid te negeren en te saboteren en herhaaldelijk te beweren dat bewindslieden strafbaar zijn en veroordeeld dienen te worden, zorgt de heer Engel voor ontwrichting van de politieke en sociale structuren in Nederland, zie art. 83a Wetboek van Strafrecht. Voorts tracht de heer Engel de overheid door zijn optreden te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, namelijk het al dan niet treffen van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook dat wijst op een terroristisch oogmerk.

Voor details verwijs ik u naar bijlage 3:  Terroristisch oogmerk

4: Oplichting
De heer Engel heeft als bestuurslid van de stichting Viruswaarheid gelden van zijn stichting aangewend, gebruikt- of ingezet voor de financiering van een perceel op het Spaanse eiland Fuerteventura, zonder zijn donateurs hier vooraf over te informeren. Het gebruik van donatiegelden voor privédoeleinden strookt op geen enkele wijze met de doelstellingen zoals beschreven op de website van zijn stichting Viruswaarheid.

Voorts roept de heer Engel zijn achterban (mensen die hier bevattelijk voor zijn) op tot het doen van donaties, om de overheid te dwingen om de corona-maatregelen en het vaccinatiebeleid te beëindigen. Feit is echter dat de heer Engel in zijn talloze uitlatingen een onjuiste voorstelling van zaken geeft, waarbij hij voortdurend leugens aan zijn achterban vertelt. Hierdoor is er sprake van een samenweefsel van verdichtsels, of een listige kunstgreep, zoals bedoeld in Art. 326 Wetboek van Strafrecht. 

Voor details verwijs ik u naar bijlage 4: Oplichting

Ik vind dat de heer Engel met het uitdragen van zijn systematisch wantrouwen naar de overheid, de media en deskundigen, de stabiliteit van onze samenleving ernstig in gevaar brengt. Het levert mijns inziens een potentieel risico op voor onze sociale stabiliteit en onze democratische rechtsorde, hetgeen mij persoonlijk raakt .

Ik verzoek u om vervolging te starten op bovengenoemde punten, zodat de rechtbank hier een passend oordeel over kan vellen. Ik richt mij met deze aangifte tot u persoonlijk en verzoek u deze aangifte te toetsen en door te zetten naar de Landelijke Eenheid van de politie voor verder onderzoek. 

Voorts verzoek ik u, indien u over aanvullende relevante informatie c.q. strafbare feiten beschikt over de heer Engel, deze toe te voegen aan bijgaande aangifte. 

Deze aangifte inclusief bijlagen is digitaal ondertekend op: 

De aangever,

Handtekening

Volledige naam

*Door ondertekening bevestig ik akkoord te zijn met de privacyverklaring
*Deze digitale aangifte voldoet aan de gestelde eisen als beschreven in Art. 15a van het Burgerlijk Wetboek Boek 3De

In uitzendingen van Nieuwsuur (26 januari 2021) en de talkshow Op1 (27 januari 2021) vertelde  de heer Gerrit van der Burg (topman Openbaar Ministerie) dat het Openbaar Ministerie streng zal optreden tegen opruiing en dat dit geenszins  onderschat dient te worden. 

Citaat de heer Gerrit Van der Burg – Nieuwsuur: “Opruiing is ook een ernstig misdrijf. Diegene die via social media – of anderzins-  ánderen aanzet om de avondklok te negeren (of anderen aanzet om geweld te gaan plegen) die krijgen er ook stevig van langs als het aan het Openbaar Ministerie ligt”. 

Citaat de heer Gerrit van der Burg – Op1: “Via social media is het helemaal niet zo ingewikkeld om een groep die daar bevattelijk voor is, op te ruien om ergens naar toe te gaan. Niet luchtig doen over opruiing zou mijn uitnodiging zijn, dat is echt in vorm en ook in datgene dat het kan aanrichten riskant en ook gevaarlijk in onze samenleving.” In bijgevoegde video zult u zien dat de heer Engel zich meermaals schuldig maakt aan hetgeen de heer Gerrit Van der Burg benoemt. ZIE DEZE LINK

Onderstaand (in chronologische volgorde) nog enkele voorbeelden van opruiing door de heer Engel:

21 juni 2020: Demonstratie Malieveld. de heer Engel riep ondanks een verbod op deze demonstratie (uitspraak 19 juni 2020, zie: ZIE DEZE LINK ) mensen tóch op om naar het Malieveld te komen. Zie bijgaand bericht op het Twitter-account van de heer Engel van 20 juni 2020 om 0.00 uur en de reacties daarop: ZIE DEZE LINK. Tijdens de demonstratie van 21 juni zijn er vervolgens 400 aanhoudingen verricht en was er veel geweld. De Gemeente Den Haag en burgemeester de heer Remkes maakten het  volgende persbericht: ZIE DEZE LINK

Op 10 september 2020 roept de heer Engel op om een verzorgingstehuis in Goirle te bellen, hetgeen o.a. leidt tot doodsbedreigingen voor het personeel: ZIE DEZE LINK. Enige tijd later besluit de heer Engel ondanks de ontstane commotie nóg een oproep te doen: ZIE DEZE LINK

25 september 2020: In bijgevoegde video maakt de heer Engel zich wederom schuldig aan opruiing. Hij riep op 25 september 2020 de Feyenoord- en ADO Den Haag supporters op om te komen juichen en zingen voor burgemeester Aboutaleb, voor het Gemeentehuis aan de Coolsingel te Rotterdam. Dit als reactie op het verbod om te zingen en te juichen in stadions ivm de geldende corona-regels.  ZIE DEZE LINK 

September 2020: De heer Engel blijkt tevens het brein te zijn achter de actie #ikdoenietmeermee, waarmee BN-ers anderen oproepen (zo u leest opruien) om de geldende corona maatregelen te negeren. Joop.nl schreef hier een artikel over: ZIE DEZE LINK. Minister Hugo de Jonge noemt de actie #ikdoenietmeermee ronduit gevaarlijk: ZIE DEZE LINK

De heer Engel roept zijn volgers in oktober 2020 op via een Zoom-meeting om de lockdown (coronamaatregel) massaal te negeren: ZIE DEZE LINK

4 augustus 2021: De heer Engel heeft opgeroepen om medewerkers te fotograferen bij “prikbussen”. ZIE DEZE LINK.
De gevolgen zijn te lezen in deze artikelen:
ZIE DEZE LINK en DEZE LINK

Op 25 september 2021 roept de heer Engel mensen op om te verzamelen bij de woning van dhr. Bruls, burgemeester te Nijmegen. ZIE DEZE LINK

Op 17 oktober 2021 roept de heer Engel letterlijk op om de dan geldende QR-code c.q. corona-toegangsbewijs te saboteren. ZIE DEZE LINK

De heer Engel roept zijn volgers tijdens een demonstratie openlijk en gedetailleerd op tot het negeren van de corona maatregelen (min 1.08) en geeft aan dat “de Minister President eieren voor zijn geld moet kiezen, anders gaat het een burgeroorlog worden”.(min 1.22) ZIE DEZE LINK

Op 29 oktober 2021 spreekt de heer Engel over het vervolgen van de strijd tegen de corona maatregelen. Ditmaal spreekt hij zelfs over een guerrilla-acties,   ZIE DEZE LINK

Op 2 november 2021 plaatst de heer Engel de volgende oproep, direct na de persconferentie van die dag door Mark Rutte en Hugo de Jonge. ZIE DEZE LINK

Bijgaande video schetst een beeld van het oproepen van de heer Engel in aanloop naar een demonstratie: ZIE DEZE LINK

Op 16 november 2021 plaatste de heer Engel een opruiende tweet, waarin hij het volgende schetst: “het is je plicht om te zorgen voor zoveel mogelijk infecties”. Deze tweet is een niet alleen opruiend, maar levensgevaarlijk wanneer mensen gehoor geven aan deze oproep. De oproep van de heer Engel is niet alleen strafbaar, maar tevens zeer ongepast ten tijde van een pandemie, met zeer hoge besmettingscijfers en zorgmedewerkers die onder hoogspanning staan. Zie deze link

De heer Engel heeft meermaals opgeroepen om de afgekondigde coronaregels te negeren en daarmee opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten. Bovendien heeft de heer Engel meermaals opgeroepen tot het plegen van verzet tegen wat hij noemt: “Het Regime”. Direct gevolg van deze herhaalde oproepen zijn onder meer de rellen in Rotterdam op 19 november jl.

Note; Op dit moment loopt er al vervolging door het Openbaar Ministerie wegens opruiing door de heer Engel, tijdens een demonstratie in oktober 2020 te Den Haag. Dit heeft niet geleid tot geweld, maar tóch wordt de heer Engel opruiing ten laste gelegd door het Openbaar Ministerie (zaak is momenteel aangehouden ivm horen getuigen). Ik verzoek u vriendelijk om de genoemde voorbeelden in hetzelfde licht te zien en hier ook als zodanig mee om te gaan in uw onderzoek. 

Deze bijlage bevat slechts enkele voorbeelden, maar de oproepen van de heer Engel kennen een repeterend karakter. Op zijn diverse social-media-kanalen zult u veel meer oproepen vinden. Hiervoor verwijs ik u naar:

Websites
viruswaarheid.nl

videowaarheid.nl
Youtube
www.youtube.com/channel/UCl-YadKZlKbmoyu0GVRM2IQ/featured
Twitter
twitter.com/dancalegria

twitter.com/viruswaarheid
Facebook
www.facebook.com/Viruswaarheid
www.facebook.com/Viruswaarheid-20-113266477112887

www.facebook.com/willem.engel
Instagram-accounts 
www.instagram.com/wcengel

www.instagram.com/viruswaarheid


Note: de heer Engel heeft zowel persoonlijk als via zijn stichting Viruswaarheid een groot aantal volgers op social media.

Definitie desinformatie: foutieve informatie die met opzet is gecreëerd en/of verspreid om schade
toe te brengen aan een persoon, sociale groepering, organisatie of een land.

De heer Engel maakt zich sinds de start van de corona-pandemie schuldig aan het opzettelijk verspreiden van (medische) desinformatie. Het betreft hier geen vrijheid van meningsuiting, maar het stelselmatig verspreiden van onjuistheden. Hiermee zaait de heer Engel angst en verdeeldheid en ondermijnt hiermee de vaccinatiebereidheid. Het verstrekken van juiste medische informatie is voorbehouden aan artsen en andere deskundigen, waar de heer Engel geen onderdeel van uitmaakt. Het opzettelijk verspreiden van medische desinformatie levert een direct gevaar op voor de volksgezondheid.

Op grond van Art. 300 lid 4 Wetboek van Strafrecht wordt opzettelijke benadeling van de gezondheid onder mishandeling geschaard. Poging tot eenvoudige mishandeling is weliswaar niet strafbaar, maar poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel wel. Op grond van de geldende jurisprudentie (HIV-zaken), valt besmetting met een in potentie dodelijk virus onder het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Bovendien kan het onoordeelkundig gebruik van medicijnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel. Daarmee maakt de heer Engel zich dus schuldig aan mishandeling, zware mishandeling of poging daartoe. Het oproepen tot het gebruiken en verstrekken van ongeschikte medicatie, het niet naleven van corona-maatregelen, het oproepen tot “knuffelen” en ander lichamelijk contact etc., is bovendien aan te merken als opruiing. Namelijk het oproepen tot het plegen van (poging tot) zware mishandeling.

HCQ en Ivermectine:
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is buitengewoon helder in het verbod op de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine. In bijgaande link leest u de regels, opgesteld door de Inspectie: ZIE DEZE LINK. De heer Engel prijst deze geneesmiddelen voortdurend aan, vrijwel dagelijks, via zijn diverse social media en brengt hiermee de volksgezondheid in gevaar. Bijgaand treft u diverse voorbeelden, waarbij de heer Engel Ivermectine als een veilig en betrouwbaar middel aanprijst voor de behandeling van Covid19:

Uitspraak rechtbank inzake desinformatie / Ivermectine:  zie link
Nieuwsbrief stichting Viruswaarheid inzake Ivermectine:  zie link 
Aanprijzen Ivermectine door de heer Engel in een Zoom meeting: link filmpje

Website: ivermectine.store:
Ivermectine.store is gelieerd aan de heer Engel/stichting Viruswaarheid. Deze website prijst Ivermectine aan en stelt letterlijk:”Er zijn zoals u wellicht weet geen vaccinaties die werken tegen corona. Op het moment dat u al klachten heeft zal een experimentele injectie de gezondheid zelfs verder belasten” en “Op de website van het RIVM staat dat er geen behandeling/medicatie is tegen COVID19, dit is pertinent onwaar”. Kopie website:  Ivermectine.store  Originele link: https://ivermectine.store/

Argeloze bezoekers worden op deze wijze misleid en het gebruik van Ivermectine voor Covid19 is verboden in Nederland. Daarnaast bood deze website tot voor kort de mogelijkheid om een consult aan te vragen, een zeer kwalijke zaak zoals u zult begrijpen. De bevestiging dat Ivermectine.store onderdeel is van de stichting Viruswaarheid, waarvan de heer Engel de voorman is: zie deze link + link pdf

Nieuwsbrief : Viruswaarheid geeft aan een ‘Ivermectine distributiecentrum’ op te willen starten: zie deze link

In onderstaande video’s prijst de heer Engel Ivermectine wederom aan. Namens Viruswaarheid wordt uiteengezet dat Viruswaarheid de distributie van Ivermectine gaat opzetten: ZIE DEZE LINK en DEZE LINK  

EMA:
Als reactie op een schrijven aan de EMA (European Medicines Agency) door nabestaanden van de Holocaust, maar georganiseerd door de heer Engel, reageert de EMA als volgt en verzoekt de heer Engel om te stoppen met het verspreiden van desinformatie aangezien dit schadelijk is voor de volksgezondheid:

“Zoals reeds is uitgelegd aan uw vertegenwoordiger, de heer Engel, in zijn eerdere communicatie met het EMA, is het gewoon niet waar dat de FDA een lijst van ernstige bijwerkingen van de vaccins heeft opgesteld voordat deze werden toegelaten. Deze onjuiste informatie, die op grote schaal circuleert in de sociale media, heeft blijkbaar betrekking op een presentatie van de FDA waarin Adverse Events of Special Interest (AESI’s) worden beschreven. Dit zijn ernstige medische voorvallen die ofwel aannemelijk zijn als bijwerkingen, vanwege het bekende mechanisme van het vaccin of in de context van SARS-CoV-2-infectie, ofwel zich hebben voorgedaan na gebruik van andere vaccins, en waarvoor het geneesmiddelenbewakingssysteem dus bijzonder alert moet zijn en toezicht moet houden, zowel tijdens de klinische studies als wanneer met de distributie en het gebruik van het vaccin is begonnen. Dit betekent niet dat de voorvallen aan het vaccin te wijten waren.”

  • EMA: “Wij verzoeken u dringend geen verkeerde informatie over deze kwestie te verspreiden, aangezien dit het publiek kan misleiden met negatieve gevolgen voor hun gezondheid…”.

De volledige reactie van de EMA vindt u hier: zie deze link en vervolg zie deze link

Gen-therapie, acute kanker, onvruchtbaarheid
De heer Engel beschrijft het vaccineren tegen corona stelselmatig als een “medisch experiment c.q. gen-therapie”. Zo stelt hij hier dat de middellange termijn-effecten van vaccinatie zichtbaar leiden tot acute vormen van kanker en onvruchtbaarheid. Dit is pertinent onwaar en jaagt mensen angst aan.ZIE DEZE LINK

Christian Erikson en het suggereren dat mensen overleden zijn door vaccinatie tegen Covid19
Een (helaas) bekend voorbeeld van desinformatie is de suggestie van de heer Engel dat de voetballer Christian Erikson tijdens het EK-voetbal hartfalen kreeg als gevolg van een Covid19-vaccinatie. Een onjuiste bewering en pure desinformatie, zie DEZE LINK.
De heer Engel suggereert overigens ook voortdurend dat mensen overlijden als gevolg van vaccinatie, zonder enig bewijs:  ZIE DEZE LINK

Misleidende Zoom-meeting
In bijgaande Zoom spreekt de heer Engel zijn volgers toe over toepasbare medicatie voor de behandeling van Covid19. Echter, de besproken medicatie heeft geen bewezen werking en is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij wet verboden. ZIE DEZE LINK

Misleiding via website Viruswaarheid (de heer Engel is bestuurslid Viruswaarheid)
Via de website van de heer Engel (Viruswaarheid) wordt uitvoerig beschreven hoe HCQ, Ivermectine en andere geneesmiddelen toepasbaar zijn in de behandeling van Covid19. Ook hier wordt het publiek onjuist geïnformeerd, hetgeen kan leiden tot gevaar voor de volksgezondheid. ZIE DEZE LINK

Desinformatie over vaccinatie
Bij herhaling spreekt de heer Engel over het zogenaamde “gevaar” van vaccinatie tegen Covid19. In bijgaande video wordt zelfs beweerd dat vaccinatie een “hoax” is en geen enkele werking heeft. ZIE DEZE LINK

Prikbussen zijn een oorlogsverklaring tegen het gezin en tegen het volk
De heer Engel stelt dat prikbussen worden gebruikt om zwaar lichamelijk letsel aan te brengen en suggereert dat kinderen zonder toestemming worden gevaccineerd: ZIE DEZE LINK

Hier een voorbeeld van een van de vele Facebook-live-sessies van de heer Engel, waarin hij de Nederlandse bevolking bewust angst aanjaagt door het verspreiden van (medische) desinformatie. Het is schokkend om te zien met welk gemak dit gebeurt, maar bovenal zeer kwalijk.

Desinformatie tijdens Facebook-live Viruswaarheid Live Q&A: zondag 2 mei 2021zie deze link

Tijdlijn: 16.15: genocide, 16.43: kinderen sterven aan het vaccin, 18.00: de schade van vaccins, 20.00: oproep om het door de Inspectie verboden middel (voor Covid19)  Ivermectine voor te schrijven, 29.00: er worden makaken gebruikt om virussen te detecteren en te creëren, 38.55: kijkersvragen: zijn gevaccineerde mensen besmettelijk?, 40.15: de heer Engel stapt in de rol van viroloog (wat hij in de verste verte niet is), 40.47: Astra en Janssen zijn het besmettelijkst voor ongevaccineerden, 42.50: zeker geen bloedtransfusie nemen, bewust afgeschaald in ziekenhuizen, is bewezen in Duitsland maar gebeurt ook in Nederland, “it’s all about the money”.

Bovenstaande “uitzendingen” zijn sinds de start van de corona-pandemie 1 tot 3 keer per week vertoond op de diverse social mediakanalen van de heer Engel en zijn stichting Viruswaarheid.

Zie hier meer voorbeelden van het verspreiden van (medische) desinformatie door de heer Engel:

Deze bijlage bevat slechts enkele voorbeelden, maar het verspreiden van medische desinformatie door de heer Engel kent een repeterend, vrijwel dagelijks karakter. Op zijn diverse social-media-kanalen zult u talloze voorbeelden vinden. Hiervoor verwijs ik u naar:

Websites
viruswaarheid.nl

videowaarheid.nl
Youtube
www.youtube.com/channel/UCl-YadKZlKbmoyu0GVRM2IQ/featured
Twitter
twitter.com/dancalegria

twitter.com/viruswaarheid
Facebook
www.facebook.com/Viruswaarheid
www.facebook.com/Viruswaarheid-20-113266477112887

www.facebook.com/willem.engel
Instagram-accounts 
www.instagram.com/wcengel

www.instagram.com/viruswaarheid


Note: de heer Engel heeft zowel persoonlijk als via zijn stichting Viruswaarheid een groot aantal volgers op social media.

De heer Engel heeft sinds het voorjaar van 2020 de Overheid, het OMT, bestuurders en handhavers in een kwaad daglicht gezet. Vrijwel dagelijks sprak- en spreekt hij (tot op de dag van vandaag) zijn volgers via zijn diverse social-media kanalen toe en zaait hiermee systematisch wantrouwen jegens de de overheid en haar beleid. Jelle van Buuren, veiligheidsdeskundige, typeert dit als een risico voor de samenleving: zie deze link

Voorts tracht de heer Engel de overheid door zijn optreden te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, namelijk het al dan niet treffen van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook dat wijst op een terroristisch oogmerk.

Ik wil u vragen om de oproepen van de heer Engel, voorman van Viruswaarheid, voorheen Viruswaanzin, heel goed onder de loep nemen, omdat hij voortdurend oproept om de (corona-)regels te overtreden en hiermee de overheid en haar beleid te ondermijnen.

Zijn oproepen om toch vooral veel te knuffelen, de 1,5 meter belachelijk te maken, te demonstreren bij scholen en verpleeghuizen plat te bellen, alsmede het voortdurend anderszins downplayen van de gevaren van corona (“wie stuurt Achmed Aboutaleb een portie HCQ, zink, vit D, vit C, Azi. dan is hij er weer zo bovenop, “ten tijde van zijn ziek zijn), en masse aangifte te doen tegen de burgemeester van Den Haag, het oproepen om en masse ziekenhuizen, gemeenten en teststraten te overspoelen met telefoontjes en brieven, Feyenoord supporters oproepen in strijd met de waarschuwing van de burgemeester voor het gemeentehuis te juichen en te zingen, het oproepen om agenten onder burgerarrest te stellen wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving, het vergelijken van de corona-maatregelen met de Jodenvervolging, het voor nazi uitmaken van minister Ferd Grapperhaus, het ontkennen van de tweede golf, de heer Engel kan- en mag het blijkbaar allemaal.

Maar vooral het dagelijks (en op geen enkel feit gebaseerd) in het kwaad daglicht zetten van de overheid met gedrag en uitingen die vallen onder een terroristisch oogmerk, hetgeen ronduit gevaarlijk is. De definitie van een terroristisch oogmerk is immers volgens Art. 83a van het Wetboek van Strafrecht:

(..)het oogmerk om de bevolking of 1: een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, danwel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de 2: fundamentele politieke, constitutionele, economische of
3: sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

Om hetgeen aansluit bij artikel 83a meer concreet te duiden, het volgende:

1: Een deel van de bevolking ernstige vrees aanjagen
De heer Engel jaagt een deel van de Nederlandse bevolking ernstige vrees aan door via zijn social media kanalen (medische) desinformatie te verspreiden (zie ook bijlage 2 van deze aangifte).

Hier een voorbeeld van een van de vele Facebook-live-sessies van de heer Engel, waarin hij de Nederlandse bevolking bewust angst aanjaagt door het verspreiden van (medische) desinformatie. Het is schokkend om te zien met welk gemak dit gebeurt, maar bovenal zeer kwalijk. zie deze link
Tijdlijn: 16.15: genocide, 16.43: kinderen sterven aan het vaccin, 18.00: de schade van vaccins, 20.00: oproep om het door de Inspectie verboden middel (voor Covid19)  Ivermectine voor te schrijven, 29.00: er worden makaken gebruikt om virussen te detecteren en te creëren, 38.55: kijkersvragen: zijn gevaccineerde mensen besmettelijk?, 40.15: de heer Engel stapt in de rol van viroloog (wat hij in de verste verte niet is), 40.47: Astra en Janssen zijn het besmettelijkst voor ongevaccineerden, 42.50: zeker geen bloedtransfusie nemen, bewust afgeschaald in ziekenhuizen, is bewezen in Duitsland maar gebeurt ook in Nederland, “it’s all about the money”.

Bovenstaande “uitzendingen” zijn sinds de start van de corona-pandemie 1 tot 3 keer per week vertoond op de diverse social mediakanalen van de heer Engel en zijn stichting Viruswaarheid.

Huisartsen wordt voorgehouden dat vervolging na vaccinatie dreigt: zie deze link

Schoolbesturen zijn aangeschreven, met de aankondiging dat zij mogelijk strafrechtelijk vervolgd worden wegens discriminatie: zie deze link

Het RIVM dient volgens de heer Engel buiten werking gesteld te worden. Zo zou het RIVM onjuiste informatie verspreiden. Dit brengt angst en onrust onder de Nederlandse bevolking. zie deze link

Daarnaast zet de heer Engel de overheid onophoudelijk weg als onderdeel van het zogenaamde “gevaar” dat ons ten deel valt: zie deze link en  zie deze link

Zo stelt de heer Engel dat een groot deel van de Tweede Kamerleden “misdrijven tegen de menselijkheid” begaan en “een aanval plegen tegen de burgerbevolking”, zie bijgaande aangifte: zie deze link

2: Ontwrichting politieke structuren
De heer Engel spreekt vrijwel dagelijks over “het regime”, “de dictatuur”, hij heeft het over “verraad”, “censuur” en over Nederland als “bezet gebied”, hij beweert telkenmale dat er geen sprake is van een rechtsstaat, noemt het RIVM, de NOS en de rest van de media, politici en wie hem verder niet in zijn kraam te pas komt ongeloofwaardige organisaties of de honden en varkens uit Animal Farm van George Orwell.

Letterlijke uitspraken de heer Engel, die zich opstelt als een sekteleider:”overal waar je verzet kunt plegen, pleeg verzet”, “maak er een spel van, doe aangiftes” en hint op druk van de bevolking op Minister President Mark Rutte en de rechters door de bevolking en stelt dat “het anders een burgeroorlog gaat worden”, zie deze link

De heer Engel voert talloze rechtszaken tegen de Staat der Nederlanden, zonder enig resultaat. Hij hanteert de methode “waar rook is, is vuur”. Op deze wijze probeert hij zijn achterban te manipuleren en zorgt hiermee voor ondermijning van het overheidsbeleid. In niet mis te verstane woorden vertelt de heer Engel over zijn achterliggende bedoelingen met het voeren van rechtszaken:
zie deze link en   deze link

Citaat rapport NCTV maart 2021: Daarnaast manifesteert men zich via juridische procedures. Zo spande de actiegroep Viruswaarheid verschillende kort gedingen aan, onder meer over de rechtmatigheid van de coronamaatregelen, een tijdelijke mond- kapjesplicht, het gebruik van de PCR-test, de overheidscommunicatie over COVID-19, vaccinatiecampagnes of de juridische basis van de avondklok.

Een greep uit de uitlatingen van de heer Engel gerelateerd aan de overheid:
Quote de heer Engel:”omverwerpen van de regering is een burgerplicht” zie deze link
De heer Engel stuurt aan op rellen tijdens een volgende lockdown: zie deze link
De heer Engel spreekt over het verslaan van “het regime”: zie deze link
Aangifte tegen Hugo de Jonge, wegens diverse misdrijven. Hiermee schetst de heer Engel het beeld van een crimineel persoon: zie deze link
Minister Ferd Grapperhaus wordt door de heer Engel getypeerd als Nazi, zowel qua uiterlijk als in zijn gedrag: zie deze link
De heer Engel wil het politie-apparaat ontwrichten door duizenden aangiftes te doen en zo overbelasting te veroorzaken: zie deze link (2.10 t/m 3.10)

3: Ontwrichting sociale structuren
De heer Engel versterkt door zijn constante uitlatingen en oproepen de polarisatie in Nederland en hiermee de weerstand tegen het overheidsbeleid. Deze polarisatie brengt intimidatie en bedreigingen met zich mee, hetgeen de NCTV ook meldt in haar rapport van maart 2021. Citaat rapport:”Ten derde worden politici, beleidsmakers, medici en anderen (digitaal) aangesproken via open brieven of persoonlijke berichten. Dit heeft intimiderende trekken, omdat geweigerde uitnodigingen van politici en leden van het OMT of het Red Team integraal, met naam en toenaam op de website worden gepubliceerd. Dit kan ertoe leiden dat de betrokken personen minder vrijelijk hun ambt of beroep kunnen uitvoeren.”

De heer Engel houdt zich zichtbaar op met extreemrechtse- en radicale personen die weer grotere groepen vertegenwoordigen. Hiermee versterkt hij de kruisbestuiving zoals benoemd in het rapport van de NCTV: zie deze link  en zie ook www.stopwillemengel.nl/coronagezichten

Samengevat draagt de heer Engel zichtbaar- en aantoonbaar bij aan een onveilig klimaat, van waaruit dreiging kan ontstaan. Het voeden van systematisch wantrouwen jegens de overheid, bestuurders en handhavers zorgt voor sociale destabilisatie en ondermijnt de rechtsorde en sluit aan bij Art. 83a Wetboek van Strafrecht: “terroristisch oogmerk”.

Deze bijlage bevat slechts enkele voorbeelden, maar het aanjagen van angst van een deel van de bevolking en het ontwrichten van de politieke en sociale structuren van Nederland door de heer Engel kent een repeterend, vrijwel dagelijks karakter, al bijna twee jaar. Op zijn diverse social-media-kanalen zult u veel meer oproepen vinden. Hiervoor verwijs ik u naar:

Websites
viruswaarheid.nl

videowaarheid.nl
Youtube
www.youtube.com/channel/UCl-YadKZlKbmoyu0GVRM2IQ/featured
Twitter
twitter.com/dancalegria

twitter.com/viruswaarheid
Facebook
www.facebook.com/Viruswaarheid
www.facebook.com/Viruswaarheid-20-113266477112887

www.facebook.com/willem.engel
Instagram-accounts 
www.instagram.com/wcengel

www.instagram.com/viruswaarheid

Note: de heer Engel heeft zowel persoonlijk als via zijn stichting Viruswaarheid een groot aantal volgers op social media

 

De heer Engel heeft als bestuurslid van de stichting Viruswaarheid gelden van zijn stichting aangewend, gebruikt- of ingezet voor de financiering van een perceel op het Spaanse eiland Fuerteventura, zónder zijn donateurs hier vooraf over te informeren. Het gebruik van donatiegelden voor privédoeleinden strookt op geen enkele wijze met de doelstellingen zoals beschreven op de website van zijn stichting Viruswaarheid. zie deze link

Op de website van Viruswaarheid.nl staat helder beschreven wat er met donaties gebeurt. Dit komt in geen geval overeen met het aanwenden-, gebruiken-, of inzetten van donatiegelden voor de aanschaf van een perceel op Fuerteventura: zie deze link

Advocaat ING over donatie misbruik door de stichting Viruswaarheid / de heer Engel: zie deze link

Verklaring de heer Engel over gebruik van het donatiegeld (waar hij tegenover donateurs over zweeg):  zie deze link 

De heer Engel/Viruswaarheid beweert een ANBI-stichting te zijn, hetgeen onjuist is. Hierdoor kunnen donateurs in de veronderstelling zijn dat zij een belastingvoordeel hebben na donatie. De waarheid is echter dat de stichting Viruswaarheid geen ANBI-stichting is: zie deze link en deze link

De boekhouding van de heer Engel c.q. Viruswaarheid is incompleet. In bijgaande tussentijdse rapportage wordt met geen woord gesproken over de inkomsten die de heer Engel genereert via zijn webshop welke genoemd staat op viruswaarheid.nl: zie deze link In de tussentijdse rapportage 2021 ontbreken deze cijfers volledig zie deze link.  De webshop is opgericht op 1 juni 2021. zie deze link 

Voorts roept de heer Engel zijn achterban op tot het doen van donaties, om de overheid te dwingen om de corona maatregelen en het vaccinatiebeleid te beëindigen. Feit is echter dat de heer Engel in zijn talloze uitlatingen een onjuiste voorstelling van zaken geeft (zie ook medische desinformatie), waarbij hij voortdurend leugens aan zijn achterban vertelt. Hierdoor is er sprake van oplichting door een samenweefsel van verdichtsels, of een listige kunstgreep, zoals bedoeld in Art. 326 Wetboek van Strafrecht. 

Op zijn diverse social-media-kanalen zult u veel meer informatie  vinden. Hiervoor verwijs ik u naar: 

 
Websites
viruswaarheid.nl

videowaarheid.nl
Youtube
www.youtube.com/channel/UCl-YadKZlKbmoyu0GVRM2IQ/featured
Twitter
twitter.com/dancalegria

twitter.com/viruswaarheid
Facebook
www.facebook.com/Viruswaarheid
www.facebook.com/Viruswaarheid-20-113266477112887

www.facebook.com/willem.engel

Instagram-accounts 
www.instagram.com/wcengel

www.instagram.com/viruswaarheid

Note: de heer Engel heeft zowel persoonlijk als via zijn stichting Viruswaarheid een groot aantal volgers op social media.